Analisis Amr (Perintah) dalam Qasidah Burdah karya Imam Al Bushiri

Analisis Amr (perintah) dalam Qasidah Al-Burdah Karya Al-Bushiri   Teori Amr Amar Adapun Qaidah Amar yaitu menuntut suatu pekerjaan dari orang yang lebih tinggi (dalam kedudukan atau umur). Bentuk Amar dalam balaghah sama dengan bentuk amar dalam tata bahasa Arab. Pakar-pakar dalam  ilmu balaghah menyebutkan :”Bentuk Amar ada empat : ™ Fi’il Amar ™ Mudhari’ yang diketahui oleh i’lam Amar Ism Fi’il amar Masdar sebagai ganti dari Fi’il Amar Selain makna perintah dari segi balaghah Amar mempunyai makna lain yakni apabila diteliti dari konteks kalimat…